Tokyo Kyoto
 

 

 

TOKYO

TKS N RGDS / MORIKAWA
#1101, 4-4-2, ebisu
shibuya-ku
1500013 Tokyo
Tel : [81] 35 789-2631
morikawa@pop16.odn.ne.jp
http://www2.odn.ne.jp/tvj/

 

 

KYOTO

KOKUSAI KOHKI
Hagashinokuchi cho1-3
Matsuo, Nishikyo ku
615-8217 Kyoto
Tel : [81] 075-394-2625
magellan@kkohki.com
http://www.kkohki.com/